ĐẢNG LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN ĐẾN THẮNG LỢI CUỐI CÙNG

Cuối tháng 9/1953, tại Tỉn Keo, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Tổng Bí thư Trường Chinh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp bàn về nhiệm vụ quân sự trong Đông - Xuân 1953- 1954. Bộ Chính trị ra Nghị quyết thông qua Kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953-1954 với mục tiêu giữ vững quyền chủ động, đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng, phối hợp trên phạm vi cả nước và toàn Đông Dương. Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 9/1953 đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến những trận chiến cuối cùng, mở đường đi tới những thắng lợi lịch sử trong Đông - Xuân 1953-1954.