Danh sách Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa II

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)Hoàng Quốc Việt
    • Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/1969 - 7/1976); Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (7/1981 - 6/1982); Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1982 - 9/1989)Huỳnh Tấn Phát

Tin Trong nước của TTXVN (số 134-TTX), ngày 14/05/1983.