Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta mở tiệc chiêu đãi trọng thể Trung ương Đảng và Chính phủ nước CHDCND Lào

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/7/1977

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta mở tiệc chiêu đãi trọng thể Trung ương Đảng và Chính phủ nước CHDCND Lào

 

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta mở tiệc chiêu đãi trọng thể Trung ương Đảng và Chính phủ nước CHDCND Lào