Lễ ký các văn kiện giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 199 ngày 18/7/1977

Lễ ký các văn kiện giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào

 

Lễ ký các văn kiện giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào