Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI
Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)

Nguyễn Sinh Hùng

 • Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng
 • Ngày sinh: 18/1/1946
 • Ngày vào Đảng: 26/5/1977
 • Quê quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa X, XI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX, X, XI

  - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (8/2007 - 7/2011)

  - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 9/1966 - 12/1970: Sinh viên Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội

  - 1/1972 - 12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính

  - 1/1978 - 9/1982: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Các Mác, Bungari

  - 10/1982 - 10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính

  - 10/1986 - 1/1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương

  - 2/1990 - 9/1992: Cục trưởng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 10/1992 - 11/1996: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính

  - 6/1996: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính

  - 11/1996 - 6/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa X

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XI

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/2006 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng rồi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (từ 8/2007). Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Đại biểu Quốc hội khóa XII

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 23/7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

  - 30/3/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và nghỉ chế độ.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI
Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)

Nguyễn Sinh Hùng

 • Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng
 • Ngày sinh: 18/1/1946
 • Ngày vào Đảng: 26/5/1977
 • Quê quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa X, XI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX, X, XI

  - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (8/2007 - 7/2011)

  - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 9/1966 - 12/1970: Sinh viên Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội

  - 1/1972 - 12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính

  - 1/1978 - 9/1982: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Các Mác, Bungari

  - 10/1982 - 10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính

  - 10/1986 - 1/1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương

  - 2/1990 - 9/1992: Cục trưởng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 10/1992 - 11/1996: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính

  - 6/1996: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính

  - 11/1996 - 6/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa X

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XI

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/2006 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng rồi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (từ 8/2007). Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Đại biểu Quốc hội khóa XII

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 23/7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

  - 30/3/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và nghỉ chế độ.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa