Thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Trước những yêu cầu cấp thiết của giai đoạn mới, từ ngày 6 đến 8/6/1969 tại một địa điểm thuộc tỉnh Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam ở miền Nam cùng các lực lượng yêu nước khác đã họp Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, nhất trí bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn Chính phủ.

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời (6/6/1969) là dấu mốc quan trọng trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và hoàn chỉnh hệ thống chính quyền cách mạng. Trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tạo thế trận “tuy hai mà một, tuy một mà hai” linh hoạt và sống động để phát huy sức mạnh “vừa đánh vừa đàm”.

Thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra mắt đại hội (1969)
Trong cuộc họp báo đầu tiên của Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát đã công bố chương trình hành động 12 điểm của Chính phủ (11/6/1969)