[Photo] Thành lập Chính phủ mới

  • Chính phủ mới (3/11/1946) Từ trái sang phải: Hàng trước: Nguyễn Văn Tố (BT Cứu tế), Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng (BT Nội vụ). Hàng giữa: Nguyễn Văn Huyên (BT Giáo dục), Phạm Văn Đồng, Trần Đăng Khoa (BT Giao thông công chính), Hoàng Tích Trí (Thứ trưởng Y tế), Vũ Đình Hòe (BT Tư pháp), Lê Văn Hiến (BT Tài chính), Võ Nguyên Giáp (BT Quốc phòng), Nguyễn Văn Tạo (BT Lao động). Hàng sau: Trần Công Trường (Thứ trưởng Tư pháp), Trịnh Văn Bính (Thứ trưởng Tài chính), Đặng Phúc Thông (Thứ trưởng Giao thông công chính), Cù Huy Cận (Thứ trưởng Canh nông), Bồ Xuân Luật (BT Canh nông), Hoàng Minh Giám (Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ), hai người cuối hàng chưa rõ.

  • Một cuộc họp Chính phủ tại chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng quân giới tại Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dõi mặt trận Đông Khê trong chiến dịch Lê Hồng Phong (9/1950)