[Photo] Từ Ủy ban Dân tộc Giải phóng đến Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

  • Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời sau phiên họp Chính phủ đầu tiên (3/9/1945). Từ trái sang phải: Hàng trước: Võ Nguyên Giáp (BT Nội vụ), Vũ Đình Hòe (BT Giáo dục), Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu (BT Thông tin), Nguyễn Văn Tố (BT Cứu tể). Hai hàng sau: Nguyễn Mạnh Hà (BT Kinh tế), Phạm Văn Đồng (BT Tài chính), Hoàng Tích Trí (Thứ trưởng Y tế), Hoàng Minh Giám (BT Ngoại giao), Vũ Trọng Khánh (BT Tư pháp), Cù Huy Cận (BT Canh Nông), Dương Đức Hiền (BT Thanh niên)

  • Một lớp bình dân học vụ xóa mù chữ sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân (1945)

  • Các hoạt động quyên góp cứu đói hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ (1945).