Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ CHDCND Lào chiêu đãi trọng thể Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 196 ngày 15/7/1977