Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Lào

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 196 ngày 15/7/1977

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Lào

 

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Lào