Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ HS_CTR_000040857

Các nhân vật phụ nữ Việt Nam HS_CTR_000126566

Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốcHS_CTR_000126222

Đại hội Hội Sinh viên Việt NamHS_CTR_000137650

Đại hội V Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (2023-2028) HS_CTR_000138256