Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
(2/4/2016 - 21/9/2018)

Trần Đại Quang

 • Họ và tên: Trần Đại Quang
 • Ngày sinh: 12/10/1956
 • Ngày mất: 21/9/2018
 • Ngày vào Đảng: 26/7/1980
 • Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (2/4/2016 - 21/9/2018)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1972 - 10/1975: Học viên trường Cảnh sát Nhân dân; học viên trường Văn hóa ngoại ngữ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 10/1975 - 6/1990: Cán bộ, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị, Bộ Nội vụ

  - 6/1990 - 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh

  - 9/1996 - 10/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh

  - 10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng và phong hàm Phó Giáo sư năm 2003

  - 4/2006 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (4/2007) và phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 7/2011 - 12/2012: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng (12/2011); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

  - 12/2012 - 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Đại tướng (12/2012); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (1/2016)

  - 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu lại làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 4/2016 - 9/2018: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  - 21/9/2018: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
(2/4/2016 - 21/9/2018)

Trần Đại Quang

 • Họ và tên: Trần Đại Quang
 • Ngày sinh: 12/10/1956
 • Ngày mất: 21/9/2018
 • Ngày vào Đảng: 26/7/1980
 • Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (2/4/2016 - 21/9/2018)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1972 - 10/1975: Học viên trường Cảnh sát Nhân dân; học viên trường Văn hóa ngoại ngữ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 10/1975 - 6/1990: Cán bộ, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị, Bộ Nội vụ

  - 6/1990 - 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh

  - 9/1996 - 10/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh

  - 10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng và phong hàm Phó Giáo sư năm 2003

  - 4/2006 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (4/2007) và phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 7/2011 - 12/2012: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng (12/2011); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

  - 12/2012 - 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Đại tướng (12/2012); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (1/2016)

  - 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu lại làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 4/2016 - 9/2018: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  - 21/9/2018: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa