[Infographics] 70 năm Chiến thắng Thượng Lào (1953-2023): Ý nghĩa lịch sử

Năm 1953, thực hiện chủ trương của Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ Kháng chiến Lào, liên quân Việt Nam - Lào đã mở chiến dịch tiến công địch ở Thượng Lào (từ ngày 13/4 đến 3/5/1953) và giành được thắng lợi to lớn. Chiến thắng Thượng Lào năm 1953 trở thành một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, tiếp tục thế tiến công chiến lược, là mốc son trong tiến trình phát triển quan hệ liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào chống thực dân Pháp xâm lược. Năm tháng trôi qua nhưng tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm từ Chiến thắng Thượng Lào 1953 vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc.