[Video] Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 7/5/1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, báo hiệu Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng này không chỉ để lại những bài học sâu sắc về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng Chỉ huy chiến dịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà còn là ý chí quyết chiến quyết thắng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh đoàn kết ấy đã phát huy cao độ lòng yêu nước của đồng bào, cổ vũ, động viên toàn dân tộc đứng lên kháng chiến, tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.