Danh sách Ban Bí thư khóa XII

Danh sách Ban Bí thư khóa XII được kiện toàn sau Hội nghị Trung ương 6 (tháng 10/2017) và Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5/2018) khóa XII

1.     Nguyễn Phú Trọng2.     Trần Quốc Vượng3.     Phạm Minh Chính
4.     Võ Văn Thưởng5.     Trương Thị Mai6.     Nguyễn Văn Bình
7.     Lương Cường8.     Nguyễn Văn Nên9.     Nguyễn Hòa Bình
10. Phan Đình Trạc (được bầu bổ sung tại Hội nghị TW 6 khóa XII)11. Nguyễn Xuân Thắng (được bầu bổ sung tại Hội nghị TW 6 khóa XII)12. Trần Thanh Mẫn (được bầu bổ sung tại Hội nghị TW 7 khóa XII)
13. Trần Cẩm Tú (được bầu bổ sung tại Hội nghị TW 7 khóa XII)14. Đinh Thế Huynh