Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VII

Hà Nội (TTXVN 28/9/2009)

      Sáng 28/9/2009, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, đã khai mạc trọng thể   Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần  VII  với chủ đề "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".       

      Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị chức sắc tôn giáo; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động…    

       Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần  VII  có các Đoàn đại biểu quốc tế: Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị Trung Quốc, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và các đại biểu đại diện Đại sứ quán của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.   

       Dự Đại hội có 989 đại biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp nhân dân, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, các doanh nhân và kiều bào ta ở nước ngoài.        Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Đại hội lần này có nhiệm vụ    nhận định, đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004 - 2009). Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ  VII  (2009 - 2014), với quyết tâm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.     

      Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng.

                                                                                                Quỳnh Hoa – Bích Thủy