THÔNG CÁO về cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Bulgaria

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10/10/1957