Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Võ Thị Ánh Xuân

 • Họ và tên: Võ Thị Ánh Xuân
 • Ngày sinh: 8/1/1970
 • Ngày vào Đảng: 20/12/1994
 • Quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (18/1/2023 - 1/3/2023 và 21/3/2024 - 21/5/2024)

  - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Sư phạm Hóa học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 9/1992 - 7/1996: Giáo viên Trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang

  - 8/1996 - 7/2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

  - 8/2001 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 - 10/2010)

  - 8/2010 - 10/2010: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

  - 11/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

  - 1/2011 - 1/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

  - 2/2013 - 11/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

  - 12/2013 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (12/2013 - 10/2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10/2015)

  - 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

  - 7/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang

  - 4/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

  - 7/2021 - đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 18/1/2023 - 1/3/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

  - 21/3/2024 - 21/5/2024: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Võ Thị Ánh Xuân

 • Họ và tên: Võ Thị Ánh Xuân
 • Ngày sinh: 8/1/1970
 • Ngày vào Đảng: 20/12/1994
 • Quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (18/1/2023 - 1/3/2023 và 21/3/2024 - 21/5/2024)

  - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Sư phạm Hóa học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 9/1992 - 7/1996: Giáo viên Trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang

  - 8/1996 - 7/2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

  - 8/2001 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 - 10/2010)

  - 8/2010 - 10/2010: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

  - 11/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

  - 1/2011 - 1/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

  - 2/2013 - 11/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

  - 12/2013 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (12/2013 - 10/2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10/2015)

  - 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

  - 7/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang

  - 4/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

  - 7/2021 - đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 18/1/2023 - 1/3/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

  - 21/3/2024 - 21/5/2024: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa