Quân đội nhân dân Việt Nam: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấuHS_QPA_000048815

Quân chủng Phòng không-Không quânHS_QPA_000126437

Bộ đội biên phòng: “Lá chắn thép” nơi biên cương của Tổ quốc HS_QPA_000142695

"Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" (19/12/1946) HS_QPA_000137759

Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết (21/7/1954) HS_QPA_000145470

Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) HS_QPA_000125857

Huyền thoại đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959) HS_QPA_000146014

Hội nghị Paris về Việt Nam (1968 - 1973)HS_QPA_000034541

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (27/5/2014) HS_QPA_000146412