"Ngoại giao cây tre" vì độc lập, tự cường và hữu nghị HS_NGI_000137966

Ngoại giao Việt Nam 2023 HS_NGI_000138072

7 nước có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt NamHS_NGI_000143141

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 HS_NGI_000137471