Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản HS_NGI_000032535

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc HS_NGI_000038989

Quan hệ Việt Nam-Lào (5/9/1962) HS_NGI_000048708

Quan hệ Việt Nam-Campuchia (24/6/1967) HS_NGI_000124250