Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973) HS_NGI_000032535

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950) HS_NGI_000038989

Quan hệ Việt Nam-Lào (5/9/1962) HS_NGI_000048708

Quan hệ Việt Nam-Campuchia (24/6/1967) HS_NGI_000124250